Alt Text

Nilleditions är ett bokföretag som föddes ur två insikter om framtidens förläggande:

Nilleditions is a book publishing project founded on two insights regarding the future of publishing:

1. Övergången från analoga till digitala produktionsmedel kommer att revolutionera förläggarledet i större utsträckning än författarledet.*)

1. The transition from analogue technology to digital will revolutionize publishing more than it will writing and authoring. *)

*) Svårigheterna som möter den som vill skriva en bok minskas inte nämnvärt med hjälp av digitala hjälpmedel. Åtminstone inte så till den grad att helt nya formar av författarskap växer fram. Idag är produktionsmedlen som krävs för att skriva en bok i stort sett redan tillgänliga för alla. Därför kommer vi inte se en liknande demokratiseringsprocess i litteraturen som inom till exempel musik och film. Istället är det i förläggarledet som den betydande förändringen sker. Det är där trösklarna sänks markant och en maktförskjutning kan ske i takt med att möjligheten till produktion, distribution och försäljning av böcker blir tillgänglig för allt fler. Som en effekt av att förläggandet demokratiseras kommer även förläggande etableras som ett uttryck i sig självt. Förläggarens roll kommer, åtminstone i vissa fält av bokbranschen, mer att likna kuratorns i konstvärlden. De administrativa, ekonomiska, och produktionsrelaterade aspekterna minskar i betydelse och fram träder förläggandet som uttryck för smak och kulturell identitet. En position från vilken man kan driva en mer personlig och specifik agenda. Vilket i sin tur kommer att leda till att förläggande får ett ökat kulturellt egenvärde.
––
Nilleditions strävar efter att undersöka detta ”förläggandet som uttrycksform” genom att i möjligaste mån undvika konventioner som kan begränsa hur bokprojekt initieras, produceras, sprids och konsumeras. Istället agerar vi utifrån de friheter och begränsningar som är förknippade med post press-förläggandet.

*) The difficulties facing anyone who authors a book does not decrease with the advent of digital technology. At least not to the extent that it leads to major changes in who and how books are written. In our time, the tools neccessary to write a book are already available for most people. Instead it is in the publishing stage that the considerable impact of digital technology will take place. That’s where the rules will change and a shift of power is made possible through the possibility for anyone to produce, distribute and sell books. As the act of publishing is democratized, the actual publishing will be an available means for self expression. The publisher will be given the role, at least in some fields of the litterary world, that will become more like the role of the curator within the art world. The administrative, financial and production related aspects will diminish and give room for publishing as a way to express taste and cultural identity. A position from where it is possible to set and cultivate a more personal agenda. And this will in turn lead to publishing being charged with a more pronounced intrinsical cultural value.
––
Nilleditions’ ambition is to explore this ”publishing as a means of self expression” by trying to avoid conventional limitations on how book projects are initiated, produced, spread and consumed. Instead, we strive to embrace the possibillities and restraints associated with publishing in the post press era.

2. Bokens betydelse som artefakt står i omvänd proportion till dess tillgänglighet.**)

2. The book’s significance as artifact is inversely proportional to it’s availability **)

**) I takt med att digital produktion, spridning och läsning av böcker ökar och vi på allvar träder in i ett post press-paradigm, kommer två samverkande trender att förstärkas: Böcker kommer garanteras en närmast ändlös spridning och tillgänglighet, både ”analogt” i form av behovstryck (print on demand), och digitalt genom eböcker. Som en reaktion på denna obegränsade spridning och tillgänglighet skapas en motriktad trend där bokens fysiska form och tinglighet synliggörs. Den fysiska, tryckta boken som vi känner den – kodex – uppvärderas som effekt av att den framstår som obsolet. Dess värde som kulturell artefakt kommer att öka, vilket i sin tur innebär att intresset för, och efterfrågan på, unika böcker kommer att växa.
––
Nilleditions kommer att publicera varje titel i två upplagor – en obegränsad upplaga (unlimited edition) där varje bok trycks i ett exemplar varje gång den beställs, vilket innebär att inget exemplar trycks i onödan och att upplagan aldrig tar slut. Varje titel kommer dessutom att publiceras i en begränsad upplaga (limited edition). I denna upplaga får upphovspersonen arbeta vidare med boken, lägga till något, eller förändra den så att den mer blir att likna vid ett enskilt verk. Ibland kommer Nilleditions att bjuda in andra än upphovspersonen själv att skapa dessa ”bokiga” objekt.

**) As the amount of digitally produced, distributed and read books increases and we enter the post press-paradigm, two tightly connected tendencies will be amplified: books will be virtually endlessly accessible, both in ”analog” form as print on demand copies and digitally as e-books. But as a reaction to this limitless accessability another tendency is growing in the form of a highten sensitivity and awareness of the physical form of the book and it’s charactaristics as a physical object. The printed book as we know it – the codex – is made visible as a consequence of the growing notion that it is becoming obsolete. It’s importance as an cultural artifact will increase, which in turn will increase the interest in, and demand for, unique limited editions.
––
Nilleditions will publish each title in two editions – one unlimited edition, where every book is printed in one copy every time it is ordered which means that no book is ever printed in vain, at the same time as it never will be out of print. tar slut. In addition to that each title will be published as a limited edition consisting of singular objects created by the author by adding something to or customizing the title so that it is more to be seen as an artist’s book. At times Nilleditions will invite other creatives other than the author to create these ”booky” objects.